Subscribe via RSS Feed

Radnik je uzrokovao štetu na stroju

Radim kod jednog ma­log obrtnika na vrlo osjet­lji­vom stroju. Tijekom rada ne­namjerno sam učinio greš­ku, zbog čega je stroj oš­tećen. Gazda je bio osiguran kod osiguratelja X., koji je štetu nadoknadio u iznosu od 25.788 kuna, ali traži od mene da mu vratim ispla­ćenu naknadu, jer da sam na­vodno štetu počinio „gru­bom nemarnošću“… Zani­ma me ima li osiguratelj pra­vo na to …a imam li i ja pravo na nekakvo sniženje, jer gaz­da baš i nije redovit u da­vanju plaće i kasni po par mjeseci …“, pita E.Ž.Pretpostavljamo, na te­me­lju navoda iz upita, da je obrtnik – poslodavac našeg čitatelja, imao osiguranje stro­jeva od loma. Osigu­ra­telj koji isplati osigurninu (naknadu štete) svome osi­guraniku temeljem ugovora o osiguranju ulazi u prava svoga osiguranika koja ovaj ima prema počinitelju štete. Pravo osiguranika na nak­nadu štete od štetnika pre­lazi na osiguratelja (institut poznat u osiguranju pod nazivom „subrogacija“).

Sub­rogacija se pravda:

a) zabranom bogaćenja od strane osiguranika, do če­ga bi dovelo pravo na osi­gurninu i pravo na naknadu štete od štetnika (kumulacija prava), i
b) načelom pravičnosti: nije pravično da štetnik os­tane bez sankcije samo zato što je onaj koga je on oštetio osiguran; štetnik mora sno­siti imovinsku sankciju za uzrokovanu štetu.Subrogacija je regulirana odredbama čl. 963. Zakona o obveznim odnosima. U stavku 4. toga članka nalazimo i rješenje za problem našeg čitatelja : „Iznimno, od pravila o prijelazu osigura­nikovih prava na osigurate­lja, ta prava ne prelaze na osiguratelja ako je štetu pro­uzročila osoba u srodstvu u pravoj liniji s osiguranikom ili osoba za čije postupke osi­guranik odgovara, ili koja živi s njim u istom kućan­stvu, ili osoba koja je radnik osiguranika, osim ako su te osobe štetu uzrokovale na­mjerno”.

Kao što vidimo iz nabrajanja osoba prema kojima osiguratelj nema pravo na subrogaciju, zakonodavac ne dozvoljava osiguratelju subrogaciju /regres ako bi ta subrogacija posredno ili ne­posredno bila na štetu osi­guranika. Shodno toj odredbi, osiguratelj kod kojega je poslodavac našega čitatelja osiguran i koji je isplatio štetu-osigurninu s naslova ugovora o osiguranju, nema pravo isplaćene iznose po­traživati i naplatiti od radnika. Osim, naravno, ako radnik štetu uzrokuje namjerno, a namjerno uzrokovanje štete mora dokazati – osiguratelj.

Kategorija: Događanja i obavijesti